เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคาจ้าง
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ลงประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 12 ตุลาคม 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน ๔๗ ต้น ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย  ลงประกาศ 12 กันยายน 2565
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนงานชั้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายริมคลองท่าล้อ-อู่ทอง  ลงประกาศ 15 มีนาคม 2565
ข่าวผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 26 ธันวาคม 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 47 ต้น  ลงประกาศ 27 กันยายน 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนงานชั้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายริมคลองท่าล้อ-อู่ทอง(แยกสะพานข้างสวนหย่อมถึงสะพานถนนวัดส้มใหญ่)  ลงประกาศ 31 มีนาคม 2565
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 20 กันยายน 2564

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
เทศบาลตำบลหนองขาวดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิง  ลงประกาศ 30 กันยายน 2564
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคคลในสังกัด เทศบาลตำบลหนองขาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 28 กันยายน 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 27 กันยายน 2564
เทศบาลหนองขาวมอบประกาศนียบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องใน “วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔”  ลงประกาศ 25 เมษายน 2564
กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ลงประกาศ 25 เมษายน 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร