เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ลงประกาศ 05 กรกฎาคม 2564
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  ลงประกาศ 28 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ใกล้หมดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนด  ลงประกาศ 25 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปา ประจำปี ๒๕๖๔  ลงประกาศ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว/การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน  ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2564
ข่าวประกวดราคาจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 09 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเกาะกลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรจิ กม.๑๑ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๒ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 28 สิงหาคม 2563
ข่าวผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 24 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก บริเวณข้างบ้านปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 19 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 08 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเกาะกลางถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๑ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๒ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 11 กันยายน 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร