ข้อมูลพื้นฐาน

พรบ./พรก.
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ.2560
พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่5) พ.ศ.2558
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
พรบ.การสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2560
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่2 พ.ศ.2560
พรบ.การสาธารณสุข ฉบับที่3 เพิ่มเติม
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่4 พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร