การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรแนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร