เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More
สายด่วนผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ ตำแหน่ง | หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อื่นๆ
นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรี 09-8253-3982
นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี 08-1986-3815
นายพยอม ผึ่งผาย รองนายกเทศมนตรี 06-3146-3467
นายไววิทย์ บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 08-9254-6881
นางจันทร ปานธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี 08-7151-0642
หัวหน้าสำนักปลัด xx-xxxx-xxxx
หัวหน้าฝายอำนวยการ xx-xxxx-xxxx
ผู้อำนวยการกองช่าง xx-xxxx-xxxx
นายเขมรุจ นาคราช หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 06-4549-8928
นางวารุณี เนาท่าแค ผู้อำนวยการกองคลัง 09-5997-9829
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ xx-xxxx-xxxx
นางขนิษฐา คำอินทร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 08-9548-0805
เทศบาลตำบลหนองขาว สำนักปลัด 0-3458-6208 ต่อ 15 แฟกซ์ 0-3458-6208 ต่อ 18
เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง 0-3458-6208 ต่อ 17
เทศบาลตำบลหนองขาว กองช่าง 0-3458-6208 ต่อ 21
เทศบาลตำบลหนองขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-3458-6208 ต่อ 23
เทศบาลตำบลหนองขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 0-3458-6208 ต่อ 24
เทศบาลตำบลหนองขาว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-3458-6208 ต่อ 25 0-3458-6099
เทศบาลตำบลหนองขาว ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว 0-3458-6060

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร