ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองขาวเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล หนองขาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2512 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองขาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองขาว ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 125 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ปกครอง 0.84 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4, 5, 8, 9, 10 และหมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนบ้านดอนสันตะเคียน ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนบ้านไผ่งาม ชุมชนบ้านนอก ชุมชนบ้านดอนกอก ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว และชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์

อาณาเขต และเขตการปกครอง

ทิศเหนือ ติดกับตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง ทิศใต้ ติดกับตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน

ประชากร

ในเขตเทศบาลมีจำนวนครัวเรือน 1,608 ครัวเรือน มีประชากร 5,089 คน แยกเป็นชาย 2,416 คน และหญิง 2,673 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564) แยกตามชุมชนดังต่อไปนี้

ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
บ้านกลาง 150 197 214 411
บ้านดอนสันตะเคียน 217 366 394 760
บ้านกล้วย 155 228 245 473
บ้านไผ่งาม 327 452 522 974
บ้านนอก 160 206 223 429
บ้านดอนกอก 164 283 324 607
ดอนเฒ่าสมสามัคคี 156 218 253 471
หนองหญ้าดอกขาว 145 222 248 470
โคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ 131 243 249 492
รวม 1,608 2,416 2,673 5,089

เศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ร้อยละ 85 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 7 รับราชการ ร้อยละ 0.5 ค้าขาย ร้อยละ 0.5 อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5 ไม่มีงานทำ ร้อยละ 2 และมีประชากรบางส่วนมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าด้วยมือ ร้อยละ 12 มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก 5 แห่ง ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 9 แห่ง มีตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว การพาณิชย์และบริการ ประกอบด้วย โรงสีข้าวขนาดเล็ก ร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ร้านจำหน่าย/ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ

การศึกษา กีฬา และนันทนาการ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียน 448 คน ครู 22 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบ สังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียน 64 คน ผู้ดูแลเด็ก 4 คน มีห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ประกอบด้วยที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง และอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาว เทศบาลตำบลหนองขาว จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ และใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกาย โดยสร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพภายในเขตเทศบาล และยังส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถทางด้านกีฬา โดยการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นเป็นประจำ เช่น การแข่งขันเปตอง การแข่งขันฟุตบอล ฯลฯ

การศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แห่ง คือ วัดอินทาราม ประชาชนในเขตเทศบาลยังคงยึดถือการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย และสืบทอดวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ อาทิเช่น ประเพณีเกี่ยวกับการทำนา การทำขวัญข้าว ประเพณีการบรรพชาพระภิกษุ การเทศน์มหาชาติ จะมีการจัดริ้วขบวนที่สวยงาม บอกเล่าถึงประวัติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยชาติเป็น พระเวชสันดร ถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองขาว ที่มีการจัดเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ยังคงสืบทอดประเพณีนี้ และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นเหยี่ยวเฉี่ยวไก่ วัวชน อุ้มลูกตามผัว โม่ง เดินกุบกับ อ่วมแป๊ว ฯลฯ

การสาธารณสุข

มีสถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านหนองขาว มีคลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองขาว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว มีรถยนต์ดับเพลิง 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เครื่อง และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 7 คน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอน มีคลองชลประทานล้อมรอบ ปริมาณขยะในเขตเทศบาล และนอกเขต ประมาณ 5 ตัน/วัน เทศบาลกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ และขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะถูกคัดแยกโดยกลุ่มผู้มีอาชีพค้าของเก่า