เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองขาว กาญจนบุรี   ลงประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕   ลงประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต 6-19 ปี   ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง และ ครุภัฑ์เทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(เพิ่มเติม)   ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้างวด   ลงประกาศ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาวเป็นการชั่วคราว   ลงประกาศ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ   ลงประกาศ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง รายงานผลการแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๔   ลงประกาศ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีปี 2565   ลงประกาศ 04 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง ขอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการและผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กส์ของราชการ   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ 5 กล้า...พ้นความความรุนแรง   ลงประกาศ 23 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของทางเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 22 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ คู่มือ สื่อรัก สานสายใย ครอบครัวไร้รุนแรง   ลงประกาศ 21 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ สิทธิของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว   ลงประกาศ 20 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ สร้างความสุขในครอบครัว เรียนรู้ร่วมกัน หยุด ๔ ทุกข์ สร้าง ๔ สุข   ลงประกาศ 17 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ลงประกาศ 15 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ คู่มือพ่อแม่ ฉบับ 10 ข้อจบ   ลงประกาศ 14 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐   ลงประกาศ 13 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ลงประกาศ 09 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาวเป็นการชั่วคราว   ลงประกาศ 23 สิงหาคม 2564
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ลงประกาศ 05 กรกฎาคม 2564
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)   ลงประกาศ 28 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ใกล้หมดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนด   ลงประกาศ 25 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปา ประจำปี ๒๕๖๔   ลงประกาศ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว/การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน   ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)   ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคน่า 2019   ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 02 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว (เพิ่มเติม)   ลงประกาศ 29 เมษายน 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 19 เมษายน 2564
ประกาศเรื่อง ระเบียบการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปาตั้งแต่ปี 2551   ลงประกาศ 19 เมษายน 2564
ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19   ลงประกาศ 13 เมษายน 2564
ประกาศเรื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ลงประกาศ 10 เมษายน 2564
ประกาศเรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ลงประกาศ 10 เมษายน 2564
ประกาศเรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ลงประกาศ 02 เมษายน 2564
ประกาศราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดกาญจนบุรี2559-2562 ของกรมธนารักษ์   ลงประกาศ 29 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินที่ดินรายแปลงตามบัญชีกรมธนารักษ์แบบแผนที่   ลงประกาศ 29 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินที่ดินประเภท นส3ก ของกรมธนารักษ์   ลงประกาศ 29 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินที่ดินประเภทโฉนด ของกรมธนารักษ์   ลงประกาศ 29 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงประกาศ 19 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งฯ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๓   ลงประกาศ 09 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(บางส่วน)ประจำปี ๒๕๖๔   ลงประกาศ 09 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ลงประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ลงประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔   ลงประกาศ 27 มกราคม 2564
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ลงประกาศ 12 มกราคม 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว (เพิ่มเติม)   ลงประกาศ 11 มกราคม 2564
ประกาศเรื่อง จัดตั้งข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 06 มกราคม 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว (เพิ่มเติม)   ลงประกาศ 04 มกราคม 2564
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓   ลงประกาศ 30 ธันวาคม 2563
ประกาศเรื่อง งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔   ลงประกาศ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาวและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 22 ธันวาคม 2563
ประกาศเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 15 ธันวาคม 2563
ประกาศเรื่อง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว   ลงประกาศ 05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์   ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ แผนผังการติดต่อราชการ การลดขั้นตอน การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก   ลงประกาศ 22 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 19 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ลงประกาศ 09 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ลงประกาศ 09 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ลงประกาศ 08 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศเรื่อง ประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่อง แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ   ลงประกาศ 10 กันยายน 2563
ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   ลงประกาศ 27 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดกาญจนบุรี2559-2562 ของกรมธนารักษ์   ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินที่ดินรายแปลงตามบัญชีกรมธนารักษ์แบบแผนที่   ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินที่ดินประเภท นส3ก ของกรมธนารักษ์   ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินที่ดินประเภทโฉนด ของกรมธนารักษ์   ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินกรมธนารัก   ลงประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   ลงประกาศ 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศเรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   ลงประกาศ 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 30 เมษายน 2563
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   ลงประกาศ 10 เมษายน 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว (เพิ่มเติม)   ลงประกาศ 09 เมษายน 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 19 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึก   ลงประกาศ 13 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (ฟุตบอล) ประจำปี ๒๕๖๓   ลงประกาศ 13 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศงดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓   ลงประกาศ 11 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง ระเบียบโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (ฟุตบอล) ประจำปี ๒๕๖๓   ลงประกาศ 02 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง ระเบียบโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (ฟุตบอล) ประจำปี ๒๕๖๓   ลงประกาศ 02 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 30 มกราคม 2563
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 27 มกราคม 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)   ลงประกาศ 07 มกราคม 2563
ประกาศเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 16 ธันวาคม 2562
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส3-บางส่วน-ประจำปี-2563   ลงประกาศ 09 ธันวาคม 2562
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3บางส่วน-ประจำปี-2563   ลงประกาศ 09 ธันวาคม 2562
ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน   ลงประกาศ 21 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ลงประกาศ 18 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม เทศบาลตำบลหนองขาว งบประมานรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒   ลงประกาศ 10 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ลงประกาศ 08 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาวและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาวให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ลงประกาศ 10 กันยายน 2562
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงาน   ลงประกาศ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขาว พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   ลงประกาศ 16 มิถุนายน 2562
ประกาศเรื่อง รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ลงประกาศ 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑   ลงประกาศ 12 มีนาคม 2562
ประกาศเรื่อง รายงานผลโครงการอบรมหลักสูตรคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ลงประกาศ 30 มกราคม 2562
ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ลงประกาศ 15 มกราคม 2562
ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   ลงประกาศ 15 มกราคม 2562
ประกาศเรื่อง การโอนรับพนักงานเทศบาล   ลงประกาศ 03 ธันวาคม 2561
ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ   ลงประกาศ 26 ตุลาคม 2561
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพัธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของทางเทศบาลตำบลหนองขาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ลงประกาศ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ลงประกาศ 10 ตุลาคม 2561
ประกาศเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและผู้สนใจในการชำระภาษี   ลงประกาศ 03 สิงหาคม 2561
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน   ลงประกาศ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงประกาศ 11 มกราคม 2561
ประกาศเรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ลงประกาศ 06 ธันวาคม 2560
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตตากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)   ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีอยู่เดิมลงตามตำแหน่งในแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓   ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ลงประกาศ 18 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่อง จัดตั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหนองขาวเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน   ลงประกาศ 03 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ลงประกาศ 01 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   ลงประกาศ 20 กันยายน 2560
ประกาศเรื่อง ใบรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่๒)   ลงประกาศ 22 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่๒)   ลงประกาศ 22 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ลงประกาศ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ลงประกาศ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ลงประกาศ 31 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   ลงประกาศ 27 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศเรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ลงประกาศ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศเรื่อง งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐   ลงประกาศ 28 ตุลาคม 2559
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ลงประกาศ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศเรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ   ลงประกาศ 02 ตุลาคม 2559
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ลงประกาศ 23 กันยายน 2559
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน ๓๒ รายการ   ลงประกาศ 28 กรกฎาคม 2559
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนิงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ลงประกาศ 06 กรกฎาคม 2559
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒   ลงประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ลงประกาศ 28 เมษายน 2559
ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   ลงประกาศ 07 มีนาคม 2559
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาล   ลงประกาศ 15 มกราคม 2559
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ลงประกาศ 19 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘   ลงประกาศ 14 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ลงประกาศ 13 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง ใบสมัคร เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   ลงประกาศ 07 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   ลงประกาศ 07 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559   ลงประกาศ 25 กันยายน 2558
ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 07 กันยายน 2558
ประกาศเรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘   ลงประกาศ 25 สิงหาคม 2558
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐   ลงประกาศ 04 พฤษภาคม 2558
ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   ลงประกาศ 31 กรกฎาคม 2557
ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี   ลงประกาศ 30 กรกฎาคม 2557
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ลงประกาศ 18 มิถุนายน 2557
ข่าวประกวดราคาจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 09 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 09 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเกาะกลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรจิ กม.๑๑ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๒ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 28 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬา จำนวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่๔ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ โดยติดตั้งเสาเหล็กสูง ๗ เมตร จำนวน ๑๙ ต้น พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ KVA และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศเรื่อง เผยแพร่ราคากลาง(ที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท)โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองขาว  ลงประกาศ 30 กรกฎาคม 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านหนองขาว ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 24 มิถุนายน 2562
ประกาศเรื่อง เผยแพร่ราคากลาง(ที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท)โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ซุ้ม  ลงประกาศ 02 มีนาคม 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดนัดชุมชนบริเวณลานวัดอินทาราม  ลงประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคันคลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง ฝั่งขวา หมู่ ๒,๓,๔ ตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 20 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 24 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก บริเวณข้างบ้านปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 19 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 08 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเกาะกลางถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๑ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๒ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 11 กันยายน 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดคาราจ้างก่อสร้างก่อสร้างเกาะกลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๑ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.๑๒ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 11 กันยายน 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬา จำนวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ ๔ ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๓ โดยติดตั้งเสาเหล็กสูง ๗ เมตร จำนวน ๑๙ ต้น พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ KVA และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 15 สิงหาคม 2562
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านหนองขาว ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลดำหนด  ลงประกาศ 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองขาว ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 04 กรกฎาคม 2562
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงประกาศ 28 มีนาคม 2562
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมเสริมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาว (หลังศูนย์เด็กเล็ก)  ลงประกาศ 08 มีนาคม 2562