เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More

คณะผู้บริหาร

...

นายวัฒนา เชียงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-8775)

นายสำเนาว์ เอกสาร
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-1986-3815)

นายพยอม ผึ่งผาย
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 06-3146-3467)

นายไววิทย์ บุญรอด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-6881)

นางจันทร ปานธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-7151-0642)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

...

นายโปรด ลำดวล
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

นายมานพ หนูเล็ก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

เขต1

นายธรกร แตงโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมขาย สุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสมใจ เรือนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

เขต2

นายชำนาญ เอกฉันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชูชาติ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชวลิต ฟักทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางสาวกฤษณา ลำดวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายอุกิจ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

หัวหน้าส่วนราชการ

...

นายสุชาติ บัวงาม
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 08-9254-8774

นายคมสัน คำบุดดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 09-3751-6555

นางวารุณี เนาท่าแค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 09-5997-9829

นายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 08-4465-5546

สำนักปลัด

นายคมสัน คำบุดดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางอารยา ภักดีฉนวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเมธินี สุกก่ำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

นางพัชรี สุขศรัทธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นางมุกดา พัฒนมาศ
เจ้าหน้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

นายณรงค์พล พัฒนมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

นางสาวจุฑารัตน์ ทองขยัน
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวชุติมา ภัทรกรรม
นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวชลธิชา ขัยติวรธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิธาน ไหลนุกูลวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอุทิศ ปานธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงศกร พัฒนมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสามารถ สุขศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจเร ฟักทอง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางรุ่งอรุณ วัฒนดิเรก
นักการ

นายชินภัทร์ เพ็งบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวธภัทร ไชยาเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสารภี พัฒนมาศ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันท์นภัส แตงโต
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวฉันขจร จำปาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัชชา บัวทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สิทธิสร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางขนิษฐา ทองแท้
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล ผึ่งผาย
ครู คศ.1

นางสาวตติยา นักเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

นางวารุณี เนาท่าแค
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุวรรณี กิ่งทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวนิธิตา ไชยลา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวแก้วกุดั่น พุ่มพฤษษี
นักวิชาการเงินฯและบัญชีชำนาญการ

นางสาวธิพธวดี เท่าเทียม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวรจนา ฝักบัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวริทธ์ กริ่มใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสันติภาพ ยิ้มแย้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคงศักดิ์ โพธิ์เงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

นายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเขมรุจ นาคราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางจรัสศรี จุธารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนงลักษณ์ นาคน้อย
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน

นางสาวดรุณี สุขกรม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนิสา อำนวย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานตรวจสอบภายใน

...

นายสุชาติ บัวงาม
ปลัดเทศบาล

นางพัทธ์ธีรา แตงดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ