เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More

คณะผู้บริหาร

...

นายวัฒนา เชียงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-8775)

นายสำเนาว์ เอกสาร
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-1986-3815)

นายพยอม ผึ่งผาย
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 06-3146-3467)

นายไววิทย์ บุญรอด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-6881)

นางจันทร ปานธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-7151-0642)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

...

นายโปรด ลำดวล
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

นายมานพ หนูเล็ก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

เขต1

นายธรกร แตงโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมขาย สุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสมใจ เรือนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

เขต2

นายชำนาญ เอกฉันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชูชาติ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชวลิต ฟักทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางสาวกฤษณา ลำดวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายอุกิจ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

หัวหน้าส่วนราชการ

...

นายสุชาติ บัวงาม
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 08-9254-8774

นายคมสัน คำบุดดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 09-3751-6555

นางวารุณี เนาท่าแค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 09-5997-9829

นายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 08-4465-5546

สำนักปลัด

นายคมสัน คำบุดดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอารยา ภักดีฉนวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเมธินี สุกก่ำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

นางพัชรี สุขศรัทธา
บุคลากร

นางมุกดา พัฒนมาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณรงค์พล พัฒนมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์ ทองขยัน
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวชุติมา ภัทรกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

นางสาวชลธิชา ขัยติวรธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพิธาน ไหลนุกูลวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอุทิศ ปานธรรม
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ

นายพงศกร พัฒนมาศ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ

นายสามารถ สุขศิริ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ

นายจเร ฟักทอง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ

นางรุ่งอรุณ วัฒนดิเรก
นักการ

นายชินภัทร์ เพ็งบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธภัทร ไชยาเทพ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สิทธิสร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางขนิษฐา ทองแท้
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กฯ

นางสาวพรพิมล ผึ่งผาย
ครูศูนย์เด็กเล็ก

นางสาวตติยา นักเวช
ผู้ดูแลห้องสมุด

กองคลัง

นางวารุณี เนาท่าแค
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุวรรณี กิ่งทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวนิธิตา ไชยลา
นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน

นางสาวแก้วกุดั่น พุ่มพฤษษี
นักวิชาการเงินฯและบัญชี

นางสาวธิพธวดี เท่าเทียม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรจนา ฝักบัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวริทธ์ กริ่มใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสันติภาพ ยิ้มแย้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคงศักดิ์ โพธิ์เงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

นายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเขมรุจ นาคราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางจรัสศรี จุธารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนงลักษณ์ นาคน้อย
เจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวดรุณี สุขกรม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนิสา อำนวย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานตรวจสอบภายใน

...

นายสุชาติ บัวงาม
ปลัดเทศบาล

นางพัทธ์ธีรา แตงดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญงาน