เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More

คณะผู้บริหาร

...

นายวัฒนา เชียงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-8775)

นายสำเนาว์ เอกสาร
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-1986-3815)

นายพยอม ผึ่งผาย
รองนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 06-3146-3467)

นายไววิทย์ บุญรอด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-6881)

นางจันทร ปานธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(เบอร์โทรศัพท์ 08-7151-0642)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

...

นายโปรด ลำดวล
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

นายมานพ หนูเล็ก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว

เขต1

นายธรกร แตงโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมขาย สุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสมใจ เรือนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

เขต2

นายชำนาญ เอกฉันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชูชาติ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชวลิต ฟักทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางสาวกฤษณา ลำดวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายอุกิจ อุทัยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

หัวหน้าส่วนราชการ

...

นายสุชาติ บัวงาม
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 08-9254-8774

..............................
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx

นางวารุณี เนาท่าแค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 09-5997-9829

..............................
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx

สำนักปลัด

..............................
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

..............................
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเมธินี สุกก่ำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

นางพัชรี สุขศรัทธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางมุกดา พัฒนมาศ
เจ้าหน้าที่พนักงานธรุการชำนาญงาน

นายณรงค์พล พัฒนมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ ทองขยัน
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวชุติมา ภัทรกรรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวชลธิชา ขันติวรธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิธาน ไหลนุกูลวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอุทิศ ปานธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงศกร พัฒนมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสามารถ สุขศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจเร ฟักทอง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางรุ่งอรุณ วัฒนดิเรก
นักการ

นายชินภัทร์ เพ็งบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสารภี พัฒนมาศ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันท์นภัส แตงโต
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวฉันขจร จำปาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัชชา บัวทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สิทธิสร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวตติยา นักเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเชษ โคกแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางขนิษฐา ทองแท้
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล ผึ่งผาย
ครู คศ.1

นางสาวชิตยา โพธิ์เงิน
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ปานธรรม
ผู้ดูแลเด็ก

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว

นางสาวญานิศา บุษดาจันทร์
ครู คศ.2

นางณัฐฏพัชร์ ถิรสุทธินันท์
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร
ครู คศ.1

นางพิมพ์พร ทองเงิน
ครู คศ.1

นางสาวมลฤดี สยุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธภัทร ไชยาเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภรัชฌา รุ่งหิรัญศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

นางวารุณี เนาท่าแค
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุวรรณี กิ่งทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวนิธิตา ไชยลา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวแก้วกุดั่น พุ่มพฤษษี
นักวิชาการเงินฯและบัญชีชำนาญการ

นางสาวธิพธวดี เท่าเทียม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวรจนา ฝักบัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสันติภาพ ยิ้มแย้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคงศักดิ์ โพธิ์เงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

..............................
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเขมรุจ นาคราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางจรัสศรี จุธารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนงลักษณ์ นาคน้อย
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน

นางสาวดรุณี สุขกรม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนิสา อำนวย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานตรวจสอบภายใน

...

นายสุชาติ บัวงาม
ปลัดเทศบาล

นางพัทธ์ธีรา แตงดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ